"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

Сфери на дейност

 • Семейно право

  • Представителство при развод по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг;
  • Консултации и правно съдействие при спор за родителски права;
  • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България;
  • Издръжка на деца, съпруг, низходящи и др.
  • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
  • Осиновяване
  • Отмяна на мярка по Закона за закрила на дтето и настаняване на детето при близки и роднини или връщането му в семейството
  • Консултации и съдействие пред държавните и общински органи
 • Административно право

  • Обжалване на административни актове по съдебен и административен ред
 • Търговско право

  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
  • Регистрация, промяна, прекратяване на ЕТ и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
  • Искове за обявяване в несъстоятелност на неплатежоспособен или неизправен длъжник;
  • Представителство по изпълнителни дела за събиране на вземания;
  • Представителство по заповедно производство;
  • Обезпечение на вземания;
  • Обезпечение на бъдещ иск;
  • Представителство пред Търговски регистър във връзка с публикуване на ГФО;
  • Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни;
  • Консултации и подготовка на документи във връзка с трудовоправни отношения – договори, заповеди, длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на записи на заповед, менителници
  • Консултации във връзка с търговски сделки
 • Трудово право

  • Консултации
  • Процесуално представителство по трудови дела при уволнение, съкращаване, дисциплинарни наказания;
  • Процесуално представителство по трудови дела за получаване на обезщетения по КТ
 • Вещно право

  • Консултации при сделки с недвижими имоти. Съдействие пред нотариус;
  • Справки за тежести върх имоти
  • Изготвяне на  проекти за нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, констативни нотариални актове, нотариални актове по учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки и др.;
  • Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни и завещания;
  • Консултации и процесуално представителство по дела с вещноправни интереси;
  • Подготовка на документи за отказ от наследство;
  • Защита на интереси при нарушено владение;
  • Делба на имот – извънсъдебна и съдебна;
  • Управление на недвижими имоти и др.
 • Облигационно (договорно) право

  • Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни;
  • Предствителство по искове за:
   изпълнение на договор; 
   унищожение на договор;
   обезщетения и неустойки по договор;
   прекратяване на договор;
   разваляне на алиаторни договори / за гледане и издръжка/;
   срещу солидарни длъжници / заем от банка/ и др.
 • Гражданско процесуално право

  • Правни консултации по гражданскоправни въпроси-устни, писмени и online;
  • Процесуално представителство и правна защита по гражданскоправни дела;
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнително производство;
  • Съдебна промяна на име;
  • Процесуално представителство по исково, обезпечително, заповедно, изпълнително и нотариално производство
  • Подготовка на документи за получаване на българско гражданство;
  • Подготовка на документи за регистриране на митнически складове;
  • Регистрация по закона за защита на личните данни;
  • Процесуално представителство на пострадали и наследници на жертви на ПТП и жертви на лекарска некомпетентност
 • Наказателно право

  • Процесуално предстаеителство по наказателни дела от частен и общ характер
  • Представителство и участие в преговори с представители на прокуратурата във връзка с постигането на извънсъдебни и съдебни споразумения