"Там, където свършва законът, започва тиранията." ~Джон Лок Нова регистрация | Вход

Правни услуги

Услуга Цена
Устна консултация до 30 мин

30 лв.

Писмена консултация

60 лв.

Проучване на дело с даване на мнение по него

100 лв.

Тъжби до прокуратурата и полицията

100 лв.

За нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби

100 лв.

За изготвяне на възражение срещу административен акт

съобразно предвидената в съответния закон минимална санкция или глоба/материален интерес/, но не по- малко от 150 лв.

За молба за отказ или възстановяване на българско гражданство

400 лв.

За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор

при интерес:

  • до 1000 лв. - 100 лв.;
  • от 1000 до 10 000 лв. - 200 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
  • от 10 000 до 50 000 лв. - 300 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
  • от 50 000 до 100 000 лв. - 600 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
  • над 100 000 лв. - 800 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на едноличен търговец

200 лв.

За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на събирателно дружество

250 лв.

За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на командитно дружество

280 лв.

За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на дружество с ограничена отговорност

300 лв.

За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на акционерно дружество

800 лв.

За учредяване и регистриране, както и за вписване на промени в Търговския регистър на фондации и сдружения с нестопанска цел

450 лв.

За текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец

600 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец се дължи отделно възнаграждение

За уговорена почасова консултантска дейност

80 лв. на час

Бракоразводни дела

600 лева, като при уреждане и на имуществени отношения се прилагат правилата за материалния интерес

Дела за издръжка

съобразно материалния интерес, но не по- малко от 300 лв.

Трудови дела

възнаграждението е в размер на уговорената с работодателя месечна заплата, но не по- малко от 450 лв.

Дела за реинтеграция на дете

600 лв.

Дела с определен материален интерес
  • от 1 до 1000 лева – 200 лева
  • от 1001 до 4999 – 300 лв. + 10% за горницата над 1000 лв
  • от 5000 до 10 000 – 550 лв. + 5% за горницата над 5000 лв.
  • над 10 000 – 1000 лв. + 3,5% за горницата над 10 000
Делба

съобразно материалния интерес, но не по- малко от 600 лв.

Дела за разваляне на договор

съобразно материалния интерес

За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение

определя се на базата на половината от стойностите на претендираните суми

За защита по административни дела

съобразно материалния интерес, а при липса на такъв възнаграждението е 250 лв.

За частни жалби по наказателни дела

200 лв.

За частни жалби по наказателни дела, когато жалбите се разглеждат в открито заседание

300 лв.

За защита по дела от административнонаказателен характер

200 лв.

Дела за принудително лечение

300 лв.